เกษตรครบวงจร

เกษตรครบวงจร

วันเสาร์ที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2555

เกษตรครบวงจร
ข้อมูลเศรษฐกิจการเกษตร หมาย ถึง การกระทำอันใดที่ก่อให้เกิด การผลิต การจำหน่ายและการบริโภค ซึ่งสามารถนำมาซื้อขายเป็นเงิน หรือมีราคาได้ สศก. ได้จัดทำข้อมูลดังมีหัวข้อดังนี้
การผลิตสินค้าเกษตรที่สำคัญ สินค้า ดังกล่าวมี -- ชนิด ประกอบด้วยพืช -- ชนิด ปศุสัตว์และประมง -- ชนิด โดยมีการสำรวจทุกปี โดยปีนี้มีการสำรวจไปแล้วทั้งสิ้น -- ชนิด ท่านสามารถเรียกดูข้อมูลย้อนหลังได้โดยคลิก เรียกดูข้อมูลย้อนหลัง ในขณะนี้มีย้อนหลังถึงปี พ.ศ. 2525
นำเข้า - ส่งออก เป็นการรายงานปริมาณ มูลค่าการนำเข้าและส่งออกสินค้าเกษตรที่สำคัญเป็นรายเดือน, รายปี โดยแสดงเป็นภาพรวม และแสดงข้อมูลระหว่างประเทศคู่ค้าเป็นดุลการค้า ปริมาณมูลค่า 15 อันดับสูงสุด ข้อมูลได้มาจากกรมศุลกากร
ราคาสินค้าเกษตร เป็นการรายงานเฉพาะราคาสินค้าเกษตรที่มีความสำคัญโดยแบ่งออกได้ดังนี้
 • ราคารายวัน
 • ราคารายสัปดาห์
 • ราคารายเดือน
 • ราคารายวันและเฉลี่ยรายเดือนมีข้อมูลตั้งแต่ปี พ.ศ. 2543 ถึงปัจจุบัน
 • ราคาสินค้าเกษตรสำคัญที่ขายได้ที่ไร่นา
 • ดัชนีราคาสินค้าเกษตรตามฤดูกาล
การพยากรณ์ เป็น การพยากรณ์ผลผลิตทางการเกษตรทุกไตรมาส เช่น ข้าวนาปี ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ โคเนื้อ สุกร เป็นต้น โดยพยากรณ์เป็นรายจังหวัด ภาค ประเทศ
ปัจจัยการผลิต
 • มูลค่าการนำเข้าปุ๋ยเคมี
 • ปริมาณปุ๋ยเคมีที่ใช้ในการเกษตร
 • ราคานำเข้า (CIF) ปุ๋ยเคมี
 • ราคานำเข้าปุ๋ยเคมีรายเดือน
 • ปริมาณการนำเข้าสารกำจัดศัตรูพืช
 • ปริมาณและมูลค่านำเข้าเมล็ดพันธุ์
 • ปริมาณและมูลค่าการส่งออกเมล็ดพันธุ์
 • ราคาขายปลีกพันธุ์สัตว์
 • ราคาขายส่งอาหารสัตว์
การใช้ที่ดิน เป็น การแสดงการใช้ที่ดินเพื่อการเกษตรเป็นรายจังหวัด ภาค และประเทศ โดยมีข้อมูลตั้งแต่ปี พ.ศ. 2529 เป็นต้นมา โดยมีเนื้อที่ถือครองทางการเกษตรเช่น ที่อยู่อาศัย ที่นา ที่พืชไร่ ที่ไม้ผลและไม้ยืนต้น เป็นต้น
ภาวะเศรษฐกิจการเกษตร เป็นการนำเสนอภาวะเศรษฐกิจการเกษตรในปีปัจจุบัน และแนวโน้มในปีต่อไป โดยมีการวิเคราะห์และรายงานเป็นรายไตรมาส
สถานการณ์และแนวโน้ม
ดัชนีราคาและผลผลิต
ภาวะเศรษฐกิจครัวเรือนเกษตร